Select languge: english version  wersja polska
O Firmie Oferta Celiakia Testy ureazowe Testy HIV/HCV KontaktLENCOMM TRADE INTERNATIONAL
Spółka Jawna

ul.Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

tel: (022) 835-62-78
  (022) 896-94-87
  (022) 569-88-59
fax: (022) 835-03-54
   
e-mail: lencomm@lencomm.pl

NOWOŚCI
 

Nowe produkty dostpne aktualnie w ofercie naszej firmy:

1. Produty do badań naukowych
2. Produkty do diagnostyki rutynowej (in vivo i in vitro).

 

1. Nowe produkty do badań naukowych

New England BioLabs

Nowe produkty: 

  1. SNAP-tag Technologies: novel tools to study protein function
 
Technologia SNAP-tag to nowe narzdzie w okrelaniu funkcji penionych przez badane biaka w komrkach (s to specyficznie fluorescencyjnie wyznakowane biaka fuzyjne). Przynosi odpowied na podstawowe pytania: w jakim kompartmencie komrki badane biako dziaa, kiedy przejawia si jego funkcja, w jaki sposb nastpuje obrt biaka, oraz - z jakimi czynnikami wsppracuje (np. czy s to interakcje typu biako-biako).
 
Kowalencyjne wyznakowanie biaek fuzyjnych nastpuje przy zastosowaniu SNAP-, CLIP-, ACP- i MCP-tagw jako dodatkowych polipeptydw.
 
SNAP-tag Starter Kits:
 
NEB oferuje kilka Kitw Starterowych do badania funkcji biaek, a kady z kitw zawiera: (a) plasmid kodujcy tag; (b) plasmid kontrolny; (c) dwa znaczniki fluorescencyjne oraz (d) czynnik blokujcy.
Przykad 1: system do wykrywania mitochondrialnej oksydazy cytochromowej 8A-SNAP (Cox8A-SNAP), ktra jest wyznakowana fluorescenyjnie na czerwono dziki SNAP-Cell TMR-Star.
Przykad 2: znakowanie jednoczesne po zastosowaniu SNAP-Cell TMR Star (barwa czerwona) i SNAP-surface Alexa Fluor®488 (barwa zielona) – jest moliwe wyznakowanie np. SNAP-adrenergicznego receptora b2 (barwa zielona) jednoczenie ze SNAP-histonem 2B (barwa czerwona).
 
Korzyci wynikajce ze stosowania technologii SNAP:
 
-         elastyczno metody polegjca na jednorazowym klonowaniu i ekspresji badanego biaka, a nastepnie jego czeniu z rnymi substratami;
-         szybko metody polegajca na stosowaniu si do protokow zaczanych przez NEB, co umoliwia szybkie wyznakowanie przy jednoczesnym minimalnym zuyciu odczynnikw;
-         precyzja metody polegajca na tym, e znakowanie jest wizane kowalencyjnie w warunkach biologicznych, w cile zdefiniowanej pozycji i cile zdefiniowanej stechiometrii;
-         selektywno metody polegajca na zoptymalizowanym doborze komercyjnie dostpnych substratw i ich odpowiednim dopasowaniu do wymogw protokou metodycznego.   
 
  1. Cellular Imaging and Analysis Technologies:
 
New England Biolabs oferuje moliwo zastosowania innowacyjnej technologii do:
(a) badania funkcji penionych przez biaka, (b) okrelania lokalizacji tych biaek zarwno w komrkach ywych jak i utrwalonych oraz (c) zdolnoci do wyapywania badanych biaek w warunkach in vitro.
 
Jest to moliwe dziki zastosowaniu specjalnie wytworzonych, pojedynczych konstruktw genetycznych generujcych biaka fuzyjne, ktre s kowalencyjnie przyczone do rnego rodzaju substancji fluorescencyjnych (np. biotyny).
 
W technologiach SNAP-tag i CLIP-tag biaka s wyznakowane na zasadzie wytworzenia biaka fuzyjnego z fluorochromem, natomiast w technologiach ACP-tag i MCP-tag biaka s wyznakowane enzymatycznie.
 
Zastosowanie technologii SNAP-tag i CLIP-tag (w ktrych wystarczy zastosowanie jednego konstruktu genetycznego do wielu eksperymentw) umoliwia:
 
-         jednoczesne znakowanie biaka wewntrz ywych komrek;
-         moliwo okrelenia lokalizacji biaka;
-         moliwo okrelenia zmian lokalizacji biaka (jego translokacji);
-         ledzenie losw biaka w ywych komrkach;
-         internalizacja receptorw biakowych;
-         selektywne znakowanie powierzchniowe;
-         zastosowanie w technikach skadania i rozpadu badanych biaek;
-         detekcja biaek w systemie SDS-PAGE;
-         zastosowanie w cytometrii przepywowej;
-         wysoka przepustowo metody;
-         zastosowanie w intarakcjach biosensorw.
 
NEB oferuje nastpujce Kity Starterowe dla powyszych technologii:
 
1.      SNAP-Cell Starter Kit #E9100 – znakowanie wntrza ywych komrek (dla komrek powierzchniowych lub do stosowania w warunkach in vitro);
2.      SNAP-Surface Starter Kit #E9120 – znakowanie powierzchni ywych komrek lub komrek w warunkach in vitro;
3.      CLIP-Cell Starter Kit #E9200S – znakowanie wntrza ywych komrek (dla komrek powierzchniowych lub w roztworze);
4.      CLIP-Surface Starter Kit #E9230S - znakowanie powierzchni ywych komrek lub komrek w warunkach in vitro;
5.      ACP-Surface Starter Kit #E9300S – enzymatyczne znakowanie powierzchni ywych komrek lub komrek w warunkach in vitro;
 
3. High Fidelity (HF) Enzymes – Effectively Eliminate Star Activity
 
New England Biolabs prezentuje 10 nowych enzymw restrykcyjnych o wysokiej specyficznoci (wyszej ni analogiczne enzymy restrykcyjne dostpne dotychczas na rynku).
 
4.      LumiFlex GLuc Assay Kit
 
Metoda polegajca na wykorzystaniu systemu LumiFlex GLuc opiera si na zastpieniu tradycyjnie stosowanego znacznika (lucyferazy) now, bardziej wydajn lucyferaz Gaussia Luciferase (GLuc).
 
Lucyferaza Gaussia Luciferase (GLuc) charakteryzuje si wikszym steniem substartu co-elektrotranzynowego i obecnoci dodatkowego stabilizatora reakcji wietlnej, ktry pozwala na stosowanie prb w formacie wysokiej przepustowoci bez dodatkowego wyposaania luminometru w iniektor (wtryskiwacz).
 
Stosowanie LumiFlex GLuc Assay Kit dotyczy moe zarwno luminometrw wyposaonych w stabilizator ze spowolnionym czasem rozpadu czstek oraz mniejsz intensywnoci wiata lub luminometrw bez stabilizatora (z wieksz iloci jednostek wietlnych lecz szybszym czasem rozpadu czstek) – korzyci jest dodatkowy wzrost efektywnoci metody, szczeglnie w eksperymentach nad ekspresj genw prowadzonych na modelu komrek ssakw.
 
Korzyci wynikajce ze stosowania technologii LumiFlex GLuc:
 
-         wydajno metody;
-         skrajnie wysoka wraliwo metody;
-         uzyskiwanie niezwykle stabilnego sygnau.
 
5.      Recombinant Human Histones
 
New England Biolabs oferuje zestawy rekombinowanych ludzkich histonw (jako lini modyfikacji enzymw i substratw, ktrych praktyczne stosowanie uatwia przebieg bada epigenetycznych oraz bada nad powstawaniem nowych lekw). Rekombinowane histony firmy NEB s wysoce oczyszczonymi biakami i idealnie speniaja kryteria stawiane substratom stosowanym w badaniach nad modyfikacjami biaek (co znacznie uatwia take zrozumienie mechanizmw rzdzcych ekspresj genw w ogle).
 
Korzyci:
 
-         wolne od post-translacyjnych modyfikacji;
-         idealne dla laboratoriw o wysokiej przepustowoci;
-         wysoce oczyszczone.
 
Firma NEB proponuje: (a) histon H10 #M2501; (b) histon H2A #M2502; (c) histon H2B
# M2505; (d) histon H3.1 #M2503; (e) histon H3.3 #M2507; (f) histon H4 #M2504.
  
 
6.      Simplified Restriction Enzyme Buffer System
 
Firma NEB oferuje nowy, uproszczony system buforowy dla enzymw restrykcyjnych – 162 enzymy restrykcyjne z firmy NEB mog teraz wydajnie dziaa po zastosowaniu tego samego buforu tzw. NEBBuffer4.

 

Cell Signaling Technology

 Nowe produkty:  

1.      Enzyme-based and sonication based ChIP kits - Porwnanie enzymatycznego trawienia chromatyny vs. fragmentacji chromatyny bazujcej na sonikacji
 
Dziki wsppracy CST i NEB’a powsta wysokiej jakoci odczynnik chemiczny (SimpleChIPTM Enzymatic Chromatin IP Kit). Kit ten moe by z powodzeniem stosowany w celu wykrywania endogennego poziomu interakcji biako-DNA oraz modyfikacji histonw w komrkach ssaczych.
 
(a)   #9002 SimpleChIPTM Enzymatic Chromatin IP Kit (Agarose Beads)
(b)   #9003 SimpleChIPTM Enzymatic Chromatin IP Kit (Magnetic Beads)
 
Wskazano na wyszo enzymatycznego trawienia chromatyny, w porwnaniu z sonikacj, jako e:
-         trawienie enzymatyczne jest agodniejsze ni sonikacja, a co za tym idzie lepiej zachowuje integralno chromatyny i epitopw dla przeciwcia, co w nastpstwie znacznie zwiksza efektywno immunoprecypitacji;
-         wzrost wydajnoci immunoprecypitacji biaek docelowych przekada si na wzrost detekcji wiza typu biako-DNA;
-         wzrost wykrywalnoci docelowych loci DNA przekada si na mniejsze iloci chromatyny, ktra musi zosta zuyta do bada, a co za tym idzie zmniejsza si zuycie odczynnikw i skrceniu ulega czas niezbdny do przeprowadzenia eksperymentu;
-         trawienie enzymatyczne pozwala na zachowanie wikszej specyficznoci substratowej (z zachowaniem mniejszego ta), co jest istotne w badaniach DNA wicego si z czynnikami transkrypcyjnymi i kofaktorami.

                                                                                                                                                        

CST-Newly Released Products List - August 2010                                                                              

 

SKU Product Name Size Species x-Reactivity Applications Product Category Type
4083S
DAPI
1 mg
All
IF-F IF-IC IF-P
Related Products
Cellular Dyes
4530S
Notch2 (D67C8) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H R
W IP IF-IC
Developmental Biology
Monoclonal Antibody
4666S
WRN (8H3) Mouse mAb
100 ul
H M
W
Cell Cycle / Checkpoint Control
Monoclonal Antibody
5018S
Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser240/244) (D68F8) XP(tm) Rabbit mAb (Alexa Fluor(R) 488 Conjugate)
100 ul
IF-IC F
IF-IC F
Translational Control
Monoclonal Antibody
5059S
alpha-Tubulin (11H10) Rabbit mAb (Alexa Fluor(R) 555 Conjugate)
100 ul
H M R Mk Dm B (Dg)
IF-IC
Cytoskeletal Signaling
Monoclonal Antibody
5078P
Phospho-4E-BP1 (Thr70) Antibody
40 ul
H M R Mk
W IP
Translational Control
Polyclonal Antibody
5078S
Phospho-4E-BP1 (Thr70) Antibody
100 ul
H M R Mk
W IP
Translational Control
Polyclonal Antibody
5108S
EGF Receptor (D38B1) XP(tm) Rabbit mAb (Alexa Fluor(R) 555 Conjugate)
100 ul
H
IF-IC
Tyrosine Kinase
Monoclonal Antibody
5154LF
Human Latent Transforming Growth Factor beta-1 (hLatent TGF-beta-1)
10 ug
 
 
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5154LC
Human Latent Transforming Growth Factor beta-1 (hLatent TGF-beta-1)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5173P
Phospho-CD79A (Tyr182) Antibody
40 ul
H (M) (R)
W IP IF-IC F
Immunology and Inflammation
Polyclonal Antibody
5173S
Phospho-CD79A (Tyr182) Antibody
100 ul
H (M) (R)
W IP IF-IC F
Immunology and Inflammation
Polyclonal Antibody
5204SF
Mouse Interleukin-1-beta (mIL-1-beta)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5204SC
Mouse Interleukin-1-beta (mIL-1-beta)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5204LF
Mouse Interleukin-1-beta (mIL-1-beta)
50 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5204LC
Mouse Interleukin-1-beta (mIL-1-beta)
50 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5231LF
Mouse Transforming Growth Factor beta-1 (mTGF-beta-1)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5231LC
Mouse Transforming Growth Factor beta-1 (mTGF-beta-1)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5234LC
Human FGF acidic (hFGF acidic)
50 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5234SC
Human FGF acidic (hFGF acidic)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5234SF
Human FGF acidic (hFGF acidic)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5234LF
Human FGF acidic (hFGF acidic)
50 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5258S
Fetuin A (F180) Antibody
100 ul
H
W IP
Developmental Biology
Polyclonal Antibody
5266S
Frizzled5 (D2H2) Rabbit mAb
100 ul
H
W IP
Developmental Biology
Monoclonal Antibody
5311S
PTP1B Antibody
100 ul
H
W
Phosphatases
Polyclonal Antibody
5321S
MDA-5 (D74E4) Rabbit mAb
100 ul
H M
W IP
Immunology and Inflammation
Monoclonal Antibody
5326P
Mono-Methyl-Histone H3 (Lys4) (D1A9) XP(tm) Rabbit mAb
40 ul
H M R Mk
W IF-IC ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5326S
Mono-Methyl-Histone H3 (Lys4) (D1A9) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W IF-IC ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5327P
Di/Tri-Methyl-Histone H3 (Lys9) (6F12) Mouse mAb
40 ul
H M R Mk
W IP IF-IC ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5327S
Di/Tri-Methyl-Histone H3 (Lys9) (6F12) Mouse mAb
100 ul
H M R Mk
W IP IF-IC ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5347S
LAT1 Antibody
100 ul
H
W IP
Glucose / Energy Metabolism
Polyclonal Antibody
5351S
hnRNP Q/R Antibody
100 ul
H
W IP
Translational Control
Polyclonal Antibody
5361S
JARID1C (D29B9) Rabbit mAb
100 ul
H M (Mk) (Pg) (Hr)
W IP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5398S
KHSRP Antibody
100 ul
H M R Mk
W
Translational Control
Polyclonal Antibody
5410P
Acetyl-Histone H2B (Lys12) Antibody
40 ul
H M R Mk
W IP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Polyclonal Antibody
5410S
Acetyl-Histone H2B (Lys12) Antibody
100 ul
H M R Mk
W IP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Polyclonal Antibody
5416S
DDB2 (D4C4) Rabbit mAb
100 ul
H M (R) (Mk)
W
Protein Folding and Stability
Monoclonal Antibody
5421S
Bub1b (D32E8) Rabbit mAb
100 ul
H
W
Cell Cycle / Checkpoint Control
Monoclonal Antibody
5427P
Di-Methyl-Histone H3 (Lys79) (D15E8) XP(tm) Rabbit mAb
40 ul
H M R Mk
W ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5427S
Di-Methyl-Histone H3 (Lys79) (D15E8) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5440S
LRP5 (D5G4) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W
Developmental Biology
Monoclonal Antibody
442S
RBPSUH Antibody
100 ul
 M R Mk
W
Developmental Biology
Polyclonal Antibody
5443S
Ikaros Antibody
100 ul
H M R
W IP IF-IC
Immunology and Inflammation
Polyclonal Antibody
5447S
EpCAM (VU1D9) Mouse mAb (Alexa Fluor(R) 647 Conjugate)
100 ul
H
IF-IC F
Cytoskeletal Signaling
Monoclonal Antibody
5461S
Synaptophysin (D35E4) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H M R
W IP IF-F
Neuroscience
Monoclonal Antibody
5467S
Synaptophysin (D40C4) Rabbit mAb
100 ul
H M R
W IP
Neuroscience
Monoclonal Antibody
5482P
Phospho-NDRG1 (Thr346) (D98G11) XP(tm) Rabbit mAb
40 ul
H M R Mk
W IP IHC-P IF-IC F
Akt Signaling Pathways
Monoclonal Antibody
5482S
Phospho-NDRG1 (Thr346) (D98G11) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W IP IHC-P IF-IC F
Akt Signaling Pathways
Monoclonal Antibody
5483P
Phospho-TBK1/NAK (Ser172) (D52C2) XP(tm) Rabbit mAb
40 ul
H (M) (R) (Mk) (X) (B) (Dg)
W IP IF-IC F
Immunology and Inflammation
Monoclonal Antibody
5483S
Phospho-TBK1/NAK (Ser172) (D52C2) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H (M) (R) (Mk) (X) (B) (Dg)
W IP IF-IC F
Immunology and Inflammation
Monoclonal Antibody
5513S
Estrogen Receptor beta Antibody
100 ul
H M R Mk
W
Nuclear Receptor Signaling
Polyclonal Antibody
5580S
NMDAR2B (N59/36.1) Mouse mAb
100 ul
M R
W IP
Neuroscience
Monoclonal Antibody
5673S
TIMP3 (D74B10) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W
Protein Folding and Stability
Monoclonal Antibody
5682S
Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (D13.14.4E) XP(tm) Rabbit mAb (PE Conjugate)
100 ul
H M R Mk Mi Dm Z B Dg Pg Sc (Ce)
F
MAP Kinase Signaling
Monoclonal Antibody
5736S
p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) Rabbit mAb (Sepharose Bead Conjugate)
400 ul
H M R Hm Mk Mi Z B Dg Pg Sc Ce
IP
MAP Kinase Signaling
Monoclonal Antibody
5738S
TIMP2 (D18B7) Rabbit mAb
100 ul
H M Mk
W
Protein Folding and Stability
Monoclonal Antibody
5740S
Arf6 (D12G6) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W IP
Protein Folding and Stability
Monoclonal Antibody
6282S
SignalSilence(R) HER2/ErbB2 siRNA I
300 ul
H
 
Tyrosine Kinase
siRNA
6283S
SignalSilence(R) HER2/ErbB2 siRNA II
300 ul
H
 
Tyrosine Kinase
siRNA
6302S
SignalSilence(R) FoxO3a siRNA I
300 ul
H
 
Akt Signaling Pathways
siRNA
6303S
SignalSilence(R) FoxO3a siRNA II
300 ul
H
 
Akt Signaling Pathways
siRNA
6304S
SignalSilence(R) PARP siRNA I
300 ul
H
 
Apoptosis / Caspase Signaling
siRNA
6305S
SignalSilence(R) PARP siRNA II
300 ul
H
 
Apoptosis / Caspase Signaling
siRNA
6327S
SignalSilence(R) I-kappa-B-alpha siRNA I
300 ul
H
 
Immunology and Inflammation
siRNA
6596S
SignalSilence(R) Frizzled6 siRNA I
300 ul
H
 
Developmental Biology
siRNA
6597S
SignalSilence(R) Frizzled6 siRNA II
300 ul
H
 
Developmental Biology
siRNA
7038S
PathScan(R) Total p70 S6 Kinase Sandwich ELISA Kit
1 Kit
H M
ELISA
Screening Technologies
ELISA Kit
7255S
PhosphoPlus(R) Akt (Ser473) In-Cell Duet (ICW Compatible)
1 Kit
H M R Mk
ICW
Screening Technologies
Antibody Cocktail Kit
7257S
PhosphoPlus(R) p38 MAPK (Thr180/Tyr182) In-Cell Duet (ICW Compatible)
1 Kit
H M R Mk
ICW
Screening Technologies
Antibody Cocktail Kit
7261S
PhosphoPlus(R) S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) In-Cell Duet (ICW Compatible)
1 Kit
H M R Mk
ICW
Screening Technologies
Antibody Cocktail Kit
7263S
PhosphoPlus(R) p44/42 MAPK (Erk1/2)(Thr202/Tyr204) In-Cell Duet (ICW Compatible)
1 Kit
H M R Mk
ICW
Screening Technologies
Antibody Cocktail Kit
7761S
PathScan(R) Phospho-FLT3 (panTyr) Sandwich ELISA Kit
1 Kit
H
ELISA
Screening Technologies
ELISA Kit

 

 

 

Dojindo Molecular Technologies, INC.

Nowe produkty: 

Cell Counting Kit-8 Assay (CCK-8) 
 
Cell Counting Kit-8 Assay (CCK-8) stosuje si do pomiarw proliferacji i cytotoksycznoci. Bada mona zarwno komrki adherentne jak i nieadherentne. Zasada metody polega na pomiarach kolorymetrycznych prowadzonych z wykorzystaniem rozpuszczalnej w wodzie soli tetrazoliowej (WST-8), ktra przeksztaca si – take w rozpuszczalny w wodzie – formazan. Ilo powstaego formazanu (barwnego produktu generowanego przez dehydrogenazy) jest wprost proporcjonalna do iloci ywych komrek w prbie badanej. Istotne jest, e reakcje prowadzone z wykorzystaniem soli WST-8 cechuje znacznie wiksza czuo reakcji ni innych testw proliferacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem dotychczas stosowanych soli tetrazoliowych, takich jak: MTT, XTT lub MTS.
 
Z doniesienie literaturowych opublikowanych w ostatnich latach wynika, e CCK-8 mona z powodzeniem stosowa do pomiarw proliferacji i cytotoksycznoci w nastepujcych liniach komrkowych:
293T – Fuda et al. J Lipid Res, 48: 1343 (2007)
3T3-L1 – Huang et al. FASEB J, 19: 2014 (2005)
3Y1 – Itano et al. PNAS, 99: 3609 (2002)
A431 – Ohori et al. Mol. Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
Alexander cell – Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
AMO1 – Inoue et al. Am J Pathol, 165: 71 (2004)
ARO – Furuya et al. Endocrinology, 145: 2865 (2004)
AsPC-1 – Mori et al. Mol Cancer Ther, 3: 29 (2004)
                Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
B16F1 – Shibata et al. J Immunol, 177: 3564 (2006)
Balb3T3 – Tominaga et al. Anal Commun, 36: 47 (1999)
BBMVEC – Kitamuro et al. J Biol Chem, 278: 9125 (2003)
BEAS-2B – Reilly et al. Toxicol Sci, 73: 170 (2003)
                    Johansen et al. Toxicol Sci, 89: 278 (2006)
BMMSC – Miura et al. Stem Cells, 24: 1095 (2006)
BxPC-3 – Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
C33A – Yang et al. Mol Cancer Ther, 5: 1610 (2006)
C8166 – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
cardiomyocyte – Hamm et al. PNAS, 103: 14176 (2006)
cerebellar granule neuron – Wang et al. J Biol Chem, 280: 16705 (2005)
cortical neurons, primary – Ikonen et al. PNAS, 100: 13042 (2003)
Daoy – Li et al. Mol Cancer Ther, 4: 1912 (2005)
            Kim et al. Clin Cancer Res, 12: 5550 (2006)
Daudi – Ho et al. J Biol Chem, 280: 607 (2005)
DLD-1 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
Gin-1 – Takii et al. Infect Immun, 73: 883 (2005)
FRT – Shimura et al. Cancer Res, 61: 3640 (2001)
H1299 – Tominaga et al. Anal Commun, 36: 47 (1999)
               Semba et al. J Biol Chem, 281: 28244 (2006)
H441 – Shimura et al. Cancer Res, 61: 3640 (2001)
HB1.F3 – Kim et al. Clin Cancer Res, 11: 5965 (2005)
                Kim et al. Clin Cancer Res, 12: 5550 (2006)
HCT116 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
hMSC – Huang et al. FASEB J, 19: 2014 (2005)
              Song et al. Stem Cells, 24: 1707 (2006)
HT22 – Sohn et al. FASEB J, 20: 1428 (2006)
HTOA – Furuya et al. Cancer Res, 65: 2617 (2005)
HuCCT1 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
IMR32 – Tominaga et al. Anal Commun, 36: 47 (1999)
ILT-Hod – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
Jurkat – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
              Lu et al. J Biochem, 141: 157 (2007)
Kasumi-1 – Zhou et al. Blood, 109: 3441 (2007)
KMS-11 – Inoue et al. Am J Phatol, 165: 71 (2004)
KYSE – Imoto et al. Cancer Res, 61: 6629 (2001)
              Nakakuki et al. Carcinogenesis, 23: 6629 (2001)
L929 – Tominaga et al. Anal Commun, 36: 47 (1999)
LCSC#2 – Ishibashi et al. Cancer Res, 65: 6450 (2005)
LK87 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
LLC-PK1 – Yano et al. Am J Pathol, 166: 1333 (2005)
LNCaP – Son et al. Mol Cancer Ther, 6: 675 (2007)
Macrophage – Miyake et al. J Immunol, 178: 5001 (2007)
Mast cell – Tessier et al. Infect Immun, 75: 1895 (2007)
MDCK – Shimura et al. Cancer Res, 61: 3640 (2001)
MH134 – Shibata et al. J Immunol. 177: 3564 (2006)
MiaPaCa-2 – Aghdassi et al. Cancer Res. 67: 616 (2007)
MIN6 – Oyadomari et al. PNAS, 98: 10845 (2001)
MT1 – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
Namalwa – Ho et al. J Biol Chem, 280: 607 (2005)
NS/PC – Jiang et al. J Clin Invest, 115: 3104 (2005)
NIH3T3 – Yu et al. Toxicol Sci, 93: 82 (2006)
NT2N – Tessier et al. Infect Immun, 75: 1895 (2007)
osteoblast – Hinoi et al. FASEB J, 17: 1532 (2003)
OVK18 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
PANC-1 – Mori et al. Mol Cancer Ther, 3: 29 (2004)
                 Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
                 Aghdassi et al. Cancer Res, 67: 616 (2007)
PBMC – Cheng et al. Stem Cells, 24: 2466 (2006)
               Lee et al. Mol Cancer Ther, 5: 2398 (2006)
PFSK – Li et al. Mol Cancer Ther, 4: 1912 (2005)
PSN-1 – Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
Ramos – Ho et al. J Biol Chem, 280: 607 (2005)
RAW 264 – Shiga et al. Anesth Analg, 92: 128 (2001)
RAW 264.7 – Oyadomari et al. PNAS, 98: 10845 (2001)
                       Son et al. Mol Cancer Ther, 6: 675 (2007)
RERF-LC-OK – Ishibasi et al. Cancer Res, 65: 6450 (2005)
RP9 – Dalloil et al. Poult Sci, 85: 446 (2006)
SH10TC – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
SK-N-SH – Wang et al. J Virol, 78: 7916 (2004)
SMS-KAN – Misawa et al. Cancer Res, 65: 10233 (2005)
SUIT-2 – Mori et al. Mol Cancer Ther, 3: 29 (2004)
SupT1 – Melton et al. J Biol Chem, 279: 14315 (2004)
T-cell – Lee et al. J Immunol, 175: 1658 (2005)
T24 – Shibata et al. J Biol Chem, 277: 746 (2002)
T98G – Kitamuro et al. J Biol Chem, 278: 9125 (2003)
TL-Omi – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
U87MG – Kim et al. Clin Cancer Res, 11: 5965 (2005)
                 Kim et al. Clin Cancer Res, 12: 5550 (2006)
U937 – Hori et al. J Biol Chem, 277: 10712 (2002)
WSU-CLL – Ho et al. J Biol Chem, 280: 607 (2005)
 
Cell Counting Kit-F Assay (CCK-F)
 
Cell Counting Kit-F Assay (CCK-F) stosuje si w pomiarach fluorymetrycznych. Pozwala on na wysoce specyficzna detekcj nawet maych iloci komrek (50 komrek/doek), przy zaledwie 30 minutowym czasie inkubacji.
 
NCL New Concept Lab GmbH

 
System IMAPlate 
IMAPlate™5RC96 jest jednorazow, prost, wielofunkcyjn, zminiaturyzowan platform analityczn. Stanowi 96-dokowe urzdzenie, ktre wraz z adapterem do czytnika pytek daje moliwo analizy w wietle: UV, VIS, IR (w penym spektrum pomiaru). 
 
ZINTEGROWANE NARZDZIE LABORATORYJNE
 
      pomiar absorbancji w penym zakresie widma
      96-dokowa kuweta do pomiaru ste DNA / RNA / biaka / analiza w podczerwieni
      ELISA
      moliwo odzyskania prbki po analizie
      objto prbki 5 μl – zmniejszenie iloci reagentw i odczynnikw
      eliminacja krzyowego zanieczyszczenia midzy prbkami
      brak „martwej objtoci” w procesie przemywania - niski sygna ,,ta’’ reakcji – zwikszenie czuoci analizy
      zminimalizowanie zuycia prbek biaka o wraliwej strukturze w analizie metod Bradforda – wymagane objtoci prbki biaka od 0,1 μl do 4 μl
      pipeta, probwka, kuweta – skrcenie czasu otrzymania wynikw
 

2. Nowe wyroby medyczne do diagnostyki rutynowej (in vivo i in vitro).

DiaSource

Nowe Cytokiny ELISA - posiadajce znak CE:

-ludzka slCAM - zastosowanie kliniczne: alergie, nowotwory odkowo-jelitowe, biaaczki, HIV-1, malaria. odrzucanie przeszczep, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie staww, uszczyca
-ludzka sVCAM-1 - zastosowanie kliniczne: nowotwory, choroby autoimmunologiczne, sepsa, zapalenie opon mzgowych, nalaria, marsko wtroby, nadczynno tarczycy, zapalenie naczy
-ludzka sE-selectin - zastosowania kliniczne: sE-selektyny - reakcje alergiczne, choroby oczu, szok septyczny, zapalenie naczy i inne typy zapale, reakcje przeszczepu przeciw gospodarzowi; sL-selektyny - alergie, zatory i zakrzepy ylne, cukrzyca, syndrom Kawasakiego, infekcje bakteryjne noworodkw, sepsa; sP-selektyny - ostre zaburzenia oddechowe, szok septyczny Gram-negatywny, choroby zakrzepowe, reumatoidalne zapalenie staww
 
-ludzka sCD-40L - zastosowania kliniczne: baaczki i inne choroby autoimmunologiczne
-ludzka sAPO-1/FAs - zastosowana kliniczne: biaaczki zoliwe, systemiczny tocze rumieniowaty
-ludzka sFAs Ligand - patogeneza zwizana z uszkodzeniami tkankowymi, TEN (ang. Toxic Epidermal Necrolysis, Lyell’s Syndrome). FasL jest markerem uszkodze DNA w nowotworach skry. Wzrost poziomu ekspresji FasL zanotowano w wielu zaburzeniach proliferacji i nowotworach: raku jelita grubego, raku wtrobowo komrkowym, rnorodnych szpiczakach, misakach i choniakach
 
-ludzkie MMP-9 - zastosowania kliniczne: procesy zwizane z gojeniem si ran, resorpcj koci i inwolucj koci, a take reumatoidalnym zapaleniem staww, chorob wiecow i nowotworami. MMP-9 odgrywa szczeglnie wana rol w procesach inwazji nowotworw, angiogenezie i metastazie. Poza tym, wzrost poziomu ekspresji MMP-9 wykazano w raku jelita grubego, ostrych biaaczkach, raku piersi, czerniaku, raku pcherza, chorobach puc i astmie oraz stwardnieniu rozsianym
 
 
-ludzkie sp185HER-2 - zastosowanie kliniczne: ludzki gen HER-2 (c-erbB-2) koduje receptor transbonowego czynnika wzrostu (biako p185), ktry zawiera zewntrzkomrkow domen wic ligand i wykazujc aktywno wewntrzkomrkowej kinazy tyrozynowej. Ekspresj biako p185 HER-2 na niskim stosunkowo poziomie, mona obserwowa, po jego wybarwieniu w komrkach epitelialnych, w wikszoci tkanek ludzkich organw i na nieznacznie wyszym poziomie ekspresji – w tkankach podowych
-ludzkie sCD-44 - zastosowania kliniczne: rak jelita grubego, rak odka, nowotwr piersi, nowotwory puc, biaaczki, migdaki, rak skry, HIV, stanach zapalnych.
-ludzka sIL-2R - zastosowania kliniczne: nowotwory ukadu hemolitycznego: biaaczki, rak wtroby, piersi, puc. Ponadto choroby autoimmunologiczne, choroby infekcyjne (hepatitis, HIV-1, mononukleoza, grulica, malaria i inne)
-ludzkie sCD-23 - zastosowania kliniczne: wzrost poziomu CD23 obserwowano w prbkach pochodzcych od pacjentw cierpicych na chroniczna biaaczk limfoblastyczn (B-CELL), z syndromem Hyper IgE oraz pacjentw po transplantacji szpiku
-ludzkie sCD30 - zastosowania kliniczne: wzrost poziomu serum sCD30 wykazano u pacjentw z ALCL i w przypadkach raka zarodka, a take w chorobie Hodgkins’a, w mononukleozie, u nosicieli HBsAg, w przypadku syndromu Omenns’a, w toczeniu rumieniowatym, marskoci wtroby ciowej pierwotnej i w reumatoidalnym zapaleniu staww

 

Hematopoeza - rnicowanie

-ludzka IL-5
-ludzka IL-13 - zastosowania kliniczne - odgrywa wan rol regulatorow w przebiegu chorb atopowych, blokuje replikacj HIV-1
-ludzki TGF-B - zastosowania kliniczne - odgrywa wan rol w monitorowaniu choroby Alzheimera, zespole Downa, AIDS i chorobie Parkinsona

 

 

Stany zapalne, infekcje, nowotwory
-ludzka IL-1alfa - zastosowanie kliniczne: nowotwory gowy i szyi, nowotwory trzustki, tarczycy, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre wirusowe zapalenie wtroby i szok septyczny. A take mukowiscydoza, twardzina ukadowa i schizofrenia.
-ludzki MCP-1 - zastosowania kliniczne: miadyca ttnic, reumatyczne zapalenie staww, odpowiedzi alergiczne. Wzrost ekspresji MCP-1 obserwowano take w stanach zapalnych koci, chorobie Alzheimera i infekcjach wirusowych.
 
-ludzka IL-12P70 - zastosowania kliniczne: znaczcy wzrost Il-12 obserwowano u pacjentw autystycznych, pacjentw cierpicych na stwardnienie rozsiane, choroby autoimmunologiczne, chroniczne reakcje zapalne, artretyzm, reumatoidalne zapalenie staww, zesp Sjogrens'a, miadyc ttnic. Zmiany w poziomie ekspresji IL-12 obserwowano take w przebiegu infekcji bakteryjnych i wirusowych.
 
-ludzka Ifn-alfa - zastosowania kliniczne: udzia w odpowiedzi na infekcje wirusowe, w zapalnych artropatiach i raku piersi
 
 

 Nowe zestawy RIA oraz ELISA:

  • Vasopressin RIA
  • 11-Desoxycortisol RIA
  • Anti-Gliadin IgG ELISA oraz Anti-Gliadin IgA ELISA
  • Fetuin ELISA
  • Anti-CaSR IgG ELISA

Liofilchem

SENSOR TURN 

Bezdotykowe urzdzenie do rwnomiernego rozprowadzania zawiesiny bakteryjnej na powierzchni pytki Petriego, pozwalajce na uzyskanie jednorodnego wzrostu bakterii. Uruchamianie i zatrzymywanie przez czujnik podczerwieni (nie wymaga dotykania). Zalecane przez EUCAST do prawidowego wykonania antybiogramw. Dziki niemu uzyskuje si wiarygodny pomiar strefy zahamowania wzrostu bakterii wok krkw z antybiotykami lub wiarygodny odczyt wartoci MIC, jeli antybiogram wykonuje si za pomoc paskw gradientowych (np. MIC Test - Liofilchem).
 
Oferta promocyjna na produkty DIAsource
 
 
Numer Nazwa Termin wanoci LOT Zapas Rabat Cena w Euro
KAPG4BNE3-NCE HBeAg-Anti-Hbe Elisa96 TESTS   28/032013 B52516PT 3 60% 29,64 €
KAPDB290 Cortisol Saliva Elisa96 TESTS 31/03/2013 120410 8 60% 46,28 €
KAPDB4340 Tyroxine - Free (fT4)96 TESTS 31/03/2013 120340 4 60% 22,88 €
KAPDB4500 Pregnenolone96 TESTS 31/03/2013 120580 6 60% 70,72 €
KAPRTBM39 Tuberculosis IgM Elisa96 Tests 31/03/2013 A-045 3 60% 32,24 €
KAPDB4240 Thyroxine - Total (T4)96 TESTS 30/04/2013 120660 1 40% 39,78 €
KAPG4AGE3 Anti HAV Elisa96 TESTS 8/05/2013 A32214PT 1 25% 65,33 €
KAPD1291 PRL ELISA96 TESTS 31/05/2013 14K052 8 25% 67,28 €
KAPD4080 TSH Elisa96 TESTS 31/05/2013 121120 7 25% 59,48 €
KAPRMUM13 MUMPS IgM96 Tests 31/05/2013 A-048 4 25% 45,83 €
KAPRRVG14 RUBELLA IgG96 Tests 31/05/2013 A-048 8 25% 39,98 €
KAPRTXG18 TOXOPLASMA IgG96 Tests 31/05/2013 A-051 4 25% 41,93 €
KAPRTXG19 TOXOPLASMA IgM96 Tests 31/05/2013 A-051 8 25% 43,88 €
KAPRVIG20 VARICELLA ZOSTER IgG96 Tests  31/05/2013 A-048 5 25% 41,93 €
KAPD1288 FSH ELISA96 TESTS 30/062013 15K062 1 20% 71,76 €
KAPD1468 AFP ELISA1 X 96 TESTS 30/06/2013 122602 1 20% 101,92 €
KAPD1469 HCG Elisa96 TESTS 30/06/2013 10K062 23 20% 71,76 €
KAPDB4080 TSH Elisa96 TESTS 30/06/2013 121360 10 20% 63,44 €
KAPDB4240 Thyroxine - Total (T4)96 TESTS 30/06/2013 121070 10 20% 53,04 €
KAPDTCLM02 DIAWell Cardiolipin IgM Elisa96 TESTS 30/06/2013 1212-01 3 20% 165,36 €
KAPDTDNA02 DIAWell dsDNA IgG Elisa96 TESTS 30/06/2013 1205-1 3 20% 146,64 €
KAPRENG32 Epstein Barr Virus EBNA IgG Elisa96 Tests 30/06/2013 A-043 1 20% 52,00 €

wersja do druku

powrót do strony głównej
® LENCOMM TRADE INTERNATIONAL
Projekt i wykonanie VEGA Internet Studio.